แบบทดสอบการเรียนรู้

แบบทดสอบการเรียนรู้ครั้งที่  1 

แบบทดสอบการเรียนรู้ครั้งที่  2

แบบทดสอบการเรียนรู้ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4

 แบบทดสอบการเรียนรู้ ครั้งที่  5

แบบทดสอบการเรียนรู้ ครั้งที่  6

แบบทดสอบการเรียนรู้ ครั้งที่  7

แบบทดสอบการเรียนรู้ ครั้งที่  8

ใบงานหลังสอบกลางภาค

ใบงาน ทวีปเอเชีย 

ใบงานก่อนสอบกลางภาค 

ใบงานที่ 1-4

ใบงานที่ 5 – 12

ใบงานที่ 13 – 30

เฉลยใบงาน

 ใบงาน และแบบทดสอบ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ใบงาน ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

Advertisements